działamy

na podstawie

statutu

Statut Fundacji Pomocy Wspólnej Artystów

Rozdział l. Postanowienia ogólne
§1

1. Fundacja Pomocy WspólnejArtystów działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984
r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundatorem i załozycielem Fundacjijest Wincenty Krawczyk
3. Czas funkcjonowania Fundacji jest nieograniczony.
Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.

§2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa
narodowego.
3. Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności
za ubiegły rok kalendarzowy.

§3

1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak równiez poza
granicami kraju z zachowaniem obowiązujących przepisow.
2. Fundacja przy realizacji swoich zadań statutowych może zatrudniać pracowników.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
4, Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
5. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

§4

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą.
2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona, jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu
przepisów dotyczących rachunkowości.
3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na
realizację celów statutowych.
4. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych formacji społecznych.
5, Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.

§5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, ordery oraz inne odznaczenia
przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym
jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla fundacji.

Rozdział ll. Cele i zasady działania Fundacji

§6

1.Celem Fundacji jest wspieranie muzyki poprzez:

 • wspomaganie instytucji muzycznych
 • wspomaganie szkolnictwa muzycznego
 • fundowanie stypendiów
 • fundowanie koncertów
 • fundowanie nagrań muzycznych
 • fundowanie wydań nut, partytur i książek o tematyce muzycznej
 • promocję solistów i zespołów
 • popularyzację i upowszechnianie kultury muzycznej

wspieranie i popularyzacja przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki, w tym: spektakli teatralnych, wystaw plastycznych, fotograficznych, prezentacji filmowych i innych.
2. Fundowanie koncertów, nagrań muzycznych, wydawnictw, a także innych przedsięwzięć z
dziedziny kultury i sztuki wymienionych w pkt 1 polega na wspomaganiu organizatora przez
opłacenie przez Fundację kosztów takiego przedsięwzięcia w części lub całości. Fundacja może również samodzielnie organizować przedsięwzięcia realizujące jej statutowe cele.
3. Fundacja może realizować określone w §7 pkt. 1 cele w formie nieodpłatnej i odpłatnej
działalności pożytku publicznego w następującym zakresie:

 • działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
 • działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 • pozostała działalność wydawnicza;
 • działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • działalność związana z projekcją filmów.

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie akcji, kampanii promujących wydarzenia kulturalne i artystyczne.
2. organizacje imprez, wydarzeń kulturalnych, artystycznych, w szczególności o charakterze charytatywnym.
3. Działalność wspomagającą edukację w zakresie promocji dziedzictwa kulturalnego.
4. Organizacji konferencji, seminariów, spotkań edukacyjnych oraz szkoleń.
5. Działalność wydawniczą, poprzez tworzenie broszur, poradników dotyczących
wydarzeń kulturalnych oraz działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
6. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą.
7. Współpraca z osobami publicznymi, mediami, przedstawicielami środowisk
opiniotwórczych, powoływanie ambasadorów Fundacji oraz zaangażowanie ich do realizacji celów Fundacji.
8. Aktywizacja społeczna i zawodowa.
9. Współpraca z instytucjami kultury, jednostkami oświatowymi i artystami.
10. Wspieranie i organizowanie wolontariatu.
11. Udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego artystom,
12. Wspieranie działań mających na celu promocję początkujących artystów.
13. lnne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji i osiągania celów zapisanych w statucie.

Rozdział lll. Majątek i dochody Fundacji

§9

1,. Na majątek Fundacji składa się fundusz założycielski oraz inne mienie i środki finansowe
nabyte w toku jej działania. Fundacja może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy, zawierać umowy, przyjmować zapisy i darowizny.
3. Fundusz założycielski stanowi kwota 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) wpłacona gotówką przez Fundatora.
4. Dochody Fundacji pochodzić będą z:
a. dotacji , subwencji , grantów,
b. darowizn, spadków, zapisów,
c. zbiorek i imprez publicznych,
d. subwencji osób prawnych,
e. środków budżetu państwa i samorządów, w szczególności na realizację zadań zleconych państwa i samorządu;
f. majątku Fundacji,
g. środków finansowych pochodzących z odsetek od wkładów na rachunkach
bankowych
h. odpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego,
i. odpłatnej działalności statutowej;
j, wpłat 1,00% (jeden procent) podatku od podatników,
k. dochodów ze zbiórek;
l. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych
przekazanych Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie;
m, innych wpływów.
5. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową.
6. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§10

1,. Jeżeli darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe zastrzeże, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji, którego Fundacja nie realizuje – Fundacja zwróci darczyńcy przekazane przez niego środki.
2. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja
może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§11

1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o
przejęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
2. W przypadku, gdy jest uprawdopodobnione, że stan czynny spadku nie wystarcza na zaspokojenie długów spadkowych Zarząd może odrzucić spadek.

§12

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

1.Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – PKD 90.01,.Z.
(działalność przeważająca)
2.Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – PKD 90.02.Z.
3. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD 59.20.Z.
4. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 94.99.Z.
5. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
PKD 77.29.Z.
6. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana PKD 7 4.9O.Z,
7. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana PKD 79.90,C.
8. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47,63.Z,
9. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PKD
4.I9.Z.
10.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD
68.20.Z.
11.Sprzedaz hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego PKD 46,43.7.
12.Wydawanie książek PKD 58.11.Z
13.Repreodukcja zapisanych nośników informacji PKD 18.żO.Z

§13

Statut Fundacji zabrania:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi”,
2. Przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§14

Władzami Fundacji są:

1,. Zarząd Fundacji
2. Rada Fundacji

§15

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków wybieranych na okres 4 lat.
3. Członkiem Rady Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady,
powołuje swą decyzją Rada,
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Członkowie Rady Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie z racji pełnionych funkcji w
Radzie Fundacji

§16

Do zadań Rady Fundacji należy:


1. Kontrola nad działalnością statutową Fundacji, a szczególnie kontrola stanu
majątkowego Fundacji.
2. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności i udzielanie Zarządowi absolutorium.
3, Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

§17

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje czynności statutowe ilością co najmniej 2/3 składu.
4. Obrady Rady Fundacji mogą się również odbywać za pomocą internetu, a głosowania mogą być prowadzone rownież drogą elektroniczną.
5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równiej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
6. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
7 . Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

§18

1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 3 osób na 8 letnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu jest w całości powołany przez Fundatora, który wskazuje
równocześnie Prezesa Zarządu.
4. Uchwałę w sprawie powiększenia, uzupełnienia składu Zarządu podejmuje Rada Fundacji.
5. Zarząd na kolejną kadencję powoływany jest przez Radę Fundacji, która wskazuje
Prezesa Zarządu.
6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę
Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady tylko z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny, o których mowa wyżej rozumie się:

 • długotrwała choroba;
 • prawomocne skazanie za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
  umyślne przestępstwo skarbowe;
 • utrata sił uniemożliwiająca skuteczne wykonywania funkcji członka Zarządu;

7. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków organu, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z racji pełnionych funkcji w Zarządzie, a także mogą być zatrudnieni przez Fundację realizując konkretne zadania w
sferze publicznej w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
8. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy z Członków Zarządu
samodzielnie. W przypadku zaciągania zobowiązań majątkowych konieczne jest
współdziałanie Prezesa i jednego Członka Zarządu. W przypadku Zarządu
jednoosobowego do składania wszelkich oświadczeń i zaciągania zobowiązań
majątkowych w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.

§19

Członkostw o w Zarządzie wygasa na skutek:


a) śmierci,
b) złożenia rezygnacji,
c) prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe.

§20

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak 2 razy do roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, informując wszystkich członków Zarządu 7 dni
wcześniej.

§21

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.
2. Realizacja celów statutowych.
3. Sporządzanie planów pracy i budżetu.
4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.
5. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
6. Zatrudnianie pracowników.
7. Wyznaczanie głównych kierunków działania fundacji.
8. Występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu fundacji.
9. Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody na połączenie z inną fundacją.
10. Sporządzenie corocznego sprawozdania z działalności Fundacji dla Ministra właściwego do spraw kultury.

§22

Zarząd, co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§23

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych:

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać może każdy członek Zarządu samodzielnie,

Rozdział. V. postanowienia końcowe

§24

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§25

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

§26

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach.